སྦེལ་ལྗམ་མདོ་སྨད་ས་གནས་རྒྱུན་ལས།

www.dhomay.be
འདི་གའི་ལས་རིམ།འདི་གའི་རྒྱུན་ལས།

འདི་ག་མདོ་སྨད་ས་རྒྱུན་གྱི་ལས་རིམ།

༧ སྐུའི་འཁྲུངས་ལྷ་དབྱར་གསོལ་སྐབས་བཞི་པ།

འདི་ནས་ཕྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལོའི་ཟླ་བ་ ༣ ཚེས་ ༢༤ ཉིན། སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་མཆོག་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་མཆོག་དགུང་གྲངས་གྱ་བདུན་བཞེས་པའི་སྐུའི་འཁྲུངས་ལྷ་དབྱར་གསོལ་ཆེན་མོ་སྐབས་བཞི་པ་གོ་སྒྲིག་སྲུང་བརྩི་བྱས།

སྦེལ་ལྗམ་མདོ་སྨད་ས་གནས་རྒྱུན་ལས་དབུ་བརྙེས་པ།

བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་སྤྱི་མཚུངས་བཞིན་དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་ལོ་རབས་བརྒྱད་ཅུ་ཙམ་ནས་བཟུང་རྒྱལ་ཁབ་འདིར་མདོ་སྨད་པའི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་སླེབས་མགོ་ཚུགས་ཤིང་།

སྦེལ་ལྗམ་མདོ་སྨད་ས་གནས་རྒྱུན་ལས་དབུ་བརྙེས་པ།

བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་སྤྱི་མཚུངས་བཞིན་དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་ལོ་རབས་བརྒྱད་ཅུ་ཙམ་ནས་བཟུང་རྒྱལ་ཁབ་འདིར་མདོ་སྨད་པའི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་སླེབས་མགོ་ཚུགས་ཤིང་།

སྦེལ་ལྗམ་མདོ་སྨད་ས་གནས་རྒྱུན་ལས་དབུ་བརྙེས་པ།

བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་སྤྱི་མཚུངས་བཞིན་དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་ལོ་རབས་བརྒྱད་ཅུ་ཙམ་ནས་བཟུང་རྒྱལ་ཁབ་འདིར་མདོ་སྨད་པའི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་སླེབས་མགོ་ཚུགས་ཤིང་།

སྦེལ་ལྗམ་མདོ་སྨད་ས་གནས་རྒྱུན་ལས་དབུ་བརྙེས་པ།

བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་སྤྱི་མཚུངས་བཞིན་དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་ལོ་རབས་བརྒྱད་ཅུ་ཙམ་ནས་བཟུང་རྒྱལ་ཁབ་འདིར་མདོ་སྨད་པའི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་སླེབས་མགོ་ཚུགས་ཤིང་།