ཕྱི་ལོ་༢༠༡༧ལོའི་བོད་ལྗོངས་མདོ་སྨད་ཆོལ་ཁའི་དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་༧སྐྱབས་མགོན་ཀིརྟི་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་བསྩལ་པའི་གསུང་བཤད།

ཕྱི་ལོ་༢༠༡༧ལོའི་བོད་ལྗོངས་མདོ་སྨད་ཆོལ་ཁའི་དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་༧སྐྱབས་མགོན་ཀིརྟི་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་བསྩལ་པའི་གསུང་བཤད།

༄༅།།སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་དང༌། ཚོགས་པ་ཁག་གི་ཚོགས་མི་རྣམ་པ། མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ། སྤྱི་ཟུར་དང་བཀའ་ཟུར་རྣམ་པ། ཕྱི་ནང་ནས་ཕེབས་པའི་ཚོགས་མི་རྣམ་པ་བཅས་ཡོངས་རྫོགས་ལ་ཐོག་དང་པོར་འཚམས་འདྲི་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ།...