དྲ་ངོས་ཇུས་འགོད་པ་རེབ་གོང་འཇིགས་མེད།

དྲ་ངོས་ཇུས་འགོད་པ་རེབ་གོང་འཇིགས་མེད།

འཛམ་གླིང་ཡུལ་གྲུ་ཀུན་གྱིས་མཐོང་ལམ་དུ་གྱུར་པའི་དྲ་རྒྱ་འདི་ནི་སྦེལ་ལྗམ་མདོ་སྨད་ས་གནས་རྒྱུན་ལས་ནས་སྤྱི་ཚོགས་ནང་དངོས་སུ་འབུར་ཐོན་ནུས་ལྡན་གྱི་བྱ་བཞག་རླབས་ཆེན་དང་གྲུབ་འབྲས་ཤིག་ཡིན།...
འདི་ག་སྦེལ་ལྗམ་མདོ་སྨད་ས་གནས་རྒྱུན་ལས།

འདི་ག་སྦེལ་ལྗམ་མདོ་སྨད་ས་གནས་རྒྱུན་ལས།

བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་སྤྱི་མཚུངས་བཞིན་དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་ལོ་རབས་བརྒྱད་ཅུ་ཙམ་ནས་བཟུང་རྒྱལ་ཁབ་འདིར་མདོ་སྨད་པའི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་སླེབས་མགོ་ཚུགས་ཤིང་།...