སྦེལ་ལྗམ་མདོ་སྨད་ས་གནས་རྒྱུན་ལས། 

ལས་ལ་བརྩོན་ཞིང་དཔའ་ངར་ལྡན་པའི་བོད་མི་རིགས་ཤིག་ཡིན་ཕྱིན། རང་ཉིད་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་དང་། མི་རིགས་ལ་དད་འདུན་དང་ཤ་ཚ། ལར་ཞིན་ཆེན་པོ་ཡོད་ངེས་པ་མ་ཟད། དེ་གཉིས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་སྲུང་སྐྱོབ་ཆེད་རང་སྲོག་ཀྱང་བློས་གཏོང་སྲིད།

ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས།

བརྙན་མཛོད།

༸ གོང་ས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་དགུང་གྲངས ༨༣ ལ་ཕེབས་པའི་སྐུའི་འཁྲུངས་ལྷ་དབྱར་གསོལ་གྱི་མཛད་སྒོ

སྦེལ་ལྗམ་མདོ་སྨད་ས་གནས་རྒྱུན་ལས། 

ལས་ལ་བརྩོན་ཞིང་དཔའ་ངར་ལྡན་པའི་བོད་མི་རིགས་ཤིག་ཡིན་ཕྱིན། རང་ཉིད་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་དང་། མི་རིགས་ལ་དད་འདུན་དང་ཤ་ཚ། ལར་ཞིན་ཆེན་པོ་ཡོད་ངེས་པ་མ་ཟད། དེ་གཉིས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་སྲུང་སྐྱོབ་ཆེད་རང་སྲོག་ཀྱང་བློས་གཏོང་སྲིད།

ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས།

༸ གོང་ས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་དགུང་གྲངས ༨༣ ལ་ཕེབས་པའི་སྐུའི་འཁྲུངས་ལྷ་དབྱར་གསོལ་གྱི་མཛད་སྒོ